Het is goed dat patiënten zeggenschap krijgen over hun eigen medische gegevens

Over drie jaar hebben patiënten recht op het digitaal inzien en een digitale kopie van hun eigen medische gegevens. Tenminste dat lees ik in de pers. Zij kunnen zelf bepalen welke zorgorganisaties die gegevens mogen inzien. Deze verandering is het resultaat van het wetsvoorstel dat op 4 oktober 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen. Wat betekent dit voor burgers, zorgorganisaties en leveranciers van dergelijke ICT-systemen, zoals Unit4?

Alle zorgdossiers
Allereerst merk ik graag op, dat het niet alleen over medische gegevens gaat. Het raakt alle zorgdossiers. In de wet staat, dat het de schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot de verlening van zorg aan een cliënt omvat. Dus niet alleen medische gegevens door medisch specialisten en andere artsen. Het betreft zorgverleners en dossiers in brede zin.

De wet omvat primair het volgende:

  1. Het regelt vooral de randvoorwaarden voor specifieke en veilige uitwisseling van gegevens en legt zich niet vast op één wijze van uitwisseling;
  2. Daarnaast regelt de wet het elektronisch inzagerecht voor burgers en het verkrijgen van digitale afschriften van eigen gegevens;
  3. Het regelt ook dat de burger toestemming moet geven aan een zorgaanbieder om gegevens met andere zorgaanbieders te delen. Ook het raadplegen van gegevens kan alleen na uitdrukkelijk toestemming van de burger. En, de zorgaanbieder moet dit proces inzichtelijk kunnen maken voor de burger.

Daar waar in bovenstaande ‘burger’ staat, dient ook ‘wettelijk vertegenwoordiger’ gelezen te worden. Ik lees het nog niet, maar zou er voor zijn, dat een burger het verkrijgen van een digitale kopie ook kan uitbesteden aan – gecertificeerde – derden die dergelijke diensten willen verlenen. En, dat deze diensten worden bekostigd uit de zorgfinanciering. Hierdoor zouden bijvoorbeeld VVT en GZ-organisaties participatie van cliënten en mantelzorgers kunnen intensiveren. Een deel van de wet gaat pas over drie jaar in, als de informatie-uitwisseling technisch uitvoerbaar en betrouwbaar is. Daarnaast moet het ook duidelijk zijn hoe de gespecifieerde toestemming van burgers voor het uitwisselen van dossiergegevens gaat werken.

105 miljoen voor ziekenhuizen
De minister meldt in haar brief van 6 oktober ook dat ziekenhuizen 105 miljoen euro subsidie krijgen voor het ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Dit heeft als uitgangspunt dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens hebben. 105 miljoen euro is per ziekenhuis niet veel geld. Opmerkelijk vind ik wel, dat het Flevoziekenhuis dit in 2004 al kon en onlangs met St. Jansdal in Harderwijk 25 procent van de ziekenhuizen dit in 2016 al kan. Ik verwacht dat nagenoeg alle ziekenhuizen al over software beschikken voor digitale inzage. Veel belangrijker vind ik nog, dat met name ouderen en mensen met een handicap doorgaans gebruikmaken van een breder zorgaanbod. Juist in die gedifferentieerde en persoonlijke zorgnetwerken is grote behoefte aan digitale beschikbaarheid en uitwisseling van gegevens. Daar komt bij, dat NVZ het in haar programma vrij laat of de gegevens via een portaal of persoonlijk gezondheidsdossier verwerkt worden. Ik vind het jammer het (nog) geen gemeenschappelijk programma van NVZ met haar zusters – zoals bijvoorbeeld ActiZ en VGN – betreft voor uitwisseling met en opschalen van het gebruik van persoonlijke gezondheidsdossiers. MedMij van Patiëntenfederatie Nederland, VWS, NICTIZ en een brede coalitie van bijna alle zorgkoepels beoogt namelijk nu al spelregels voor het uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens en met name persoonlijk gezondheidsdossiers te realiseren.

Meer data beschikbaar in de zorg
Veel zorgorganisaties moderniseren hun ICT-systemen, er komen nieuwe spelers op de markt die brood zien in het benutten van gegevens en steeds meer burgers houden digitaal hun zorggegevens bij met allerlei wearables en gezondheids-apps op hun smartphone. Er is veel meer data beschikbaar en dus is het belangrijk om die data goed en veilig te communiceren en te beheren.

Hoewel ik het jammer vind dat we een wet nodig hebben om digitale participatie van burgers in de zorg verder op te schalen, is het wel belangrijk om rechten en plichten op te stellen. Het is namelijk niet voor niets dat artsen een medisch beroepsgeheim hebben als het gaat over gegevens van hun patiënten. De nieuwe wet bevat dus regels voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen waarmee zorgaanbieders gegevens uit dossiers beschikbaar kunnen stellen voor burgers en andere zorgaanbieders.

Digitaal samenwerken en minder fouten
Dat maakt het relevant voor leveranciers van deze oplossingen; waar dergelijke systemen nu nog vooral binnen de muren van de zorgorganisatie worden gebruikt, maakt deze wet dat de informatie uit die systemen ook beschikbaar wordt gesteld aan externe zorgverleners, mits de burger toestemming geeft. Het wordt voor zorgverleners beter mogelijk om digitaal met elkaar samen te werken, met dezelfde gegevens. Dat reduceert de kans op fouten bij het hergebruik van gegevens en omdat het digitaal kan, is dat kostenbesparend.

Voor burgers is deze wet een grote stap richting digitale zelfbeschikking, waardoor ze meer regie krijgen over hun gezondheid en zorg. Burgers kunnen hun eigen gegevens vanuit elke locatie digitaal inzien, zonder dat zij daarvoor naar de zorgorganisatie hoeven. Zo kunnen zij eventuele fouten aangeven en (laten) verbeteren. Dat is geen onbelangrijk gegeven, want Patiëntenfederatie Nederland stelde onlangs vast dat dat een kwart van de mensen die hun eigen dossiers inzien, fouten ontdekt.

Het is dus voor zowel burgers als zorgorganisaties een goede zaak dat de informatie-uitwisseling wordt verbeterd en beter wordt beveiligd. Ik hoop dan ook zeer dat (verplichte) gegevensuitwisseling met burgers de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties en met ‘patient care devices’ en thuistechnologie verder stimuleert. verder stimuleert. Wij zijn klaar voor de volgende stap in de digitalisering in de zorg.

 

Deze blog is eerder gepubliceerd op Skipr.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s